Thursday, January 26, 2017

Wynagrodzenie autorskie - C-367/15 - Ważny wyrok TSUE

W dniu wczorajszym Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-367/15, w trybie prejudycjalnym po pytaniu prawnym polskiego Sądu Najwyższego. Pytanie dotyczyło zgodności z prawem unijnym, a konkretnie przepisu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit.b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 13 Dyrektywy 2004/48 - Enforcement Directive, w zakresie możliwości ustanawiania odszkodowania w ryczałtowych kwotach oderwanych od realnie poniesionej przez uprawnionego szkody. Dla przypomnienia w czerwcu 2015r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją wskazanego przepisu w zakresie możliwości dochodzenia dwukrotności stosownego wynagrodzenia. W aktualnym orzeczeniu nie doszło do przełomu. TSUE uznał, zgodność przepisów prawa polskiego z prawem unijnym, wskazując, iż wspomniany przepis dyrektywy wyznacza pewne minimum, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby prawo krajowe zawierało normy dalej idące. Pozostaje zatem czekać na kolejna sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym - nie wydaje się bowiem aby  w zakresie dwukrotności mogło zapaśc inne orzeczenie niż w zakresie trzykrotności.