Monday, January 12, 2015

(nie) wprowadzająca w błąd reklama okien

Spółka DRUTEX S.A. z Bytowa została pozwana przez swojego konkurenta i byłego kontrahenta o dopuszczanie się czynów nieuczciwej konkurencji poprzez prowadzenie reklamy wprowadzającej w błąd odbiorców. Powód w sprawie zarzucał spółce podawanie nieprawdziwych i niekompletnych informacji o właściwościach termicznych oferowanych okien. Podważając prawdziwość tych właściwości oraz wskazując, że reklama wprowadza w błąd co do tego, że wszystkie oferowane okna owe właściwości posiadają. Sprawa zasadzała się w gruncie rzeczy na ocenie granic rzetelności w przekazie reklamowym i stopnia szczegółowości zawartych w niej informacji. Sąd oddalił roszczenie powoda dochodząc do wniosku, iż reklama pozwanego nie wprowadzała w błąd odbiorców. 

Sąd stwierdził, że nie wprowadza odbiorców w błąd fakt, że pozwany nie określił w reklamie czym jest wskaźnik Uw i co oznacza, iż jego wartość wynosi 0,89 W/m2K. Jest to bowiem wyłącznie wskazanie, że produkt spełnia określone warunki techniczne. Przeciwne rozumowanie mogłoby doprowadzić do założenia, że np. producenci samochodów musieliby w swoich reklamach tłumaczyć czym jest 1 koń mechaniczny w samochodzie z silnikiem o określonej mocy. 

Zdaniem Sądu, reklama ze swej natury jest jedynie zachętą do zakupu produktu, nie zaś ofertą w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Nie można więc wymagać od podmiotu reklamującego aby w krótkiej i kosztownej reklamie zawarł wszystkie istotne informacje o swoich produktach. Dodatkowe informacje potencjalny klient może bowiem uzyskać, gdy zachęcony reklamą zainteresuje się produktem pozwanego. 

Sąd stwierdził również, że powód niewykazał, jakoby informacje dotyczące właściwości termicznej okien były nieprawdziwe. Podstawą danych dotyczących właściwości termicznych okien pozwanego była ekspertyza uzyskana od Instytutu Badawczego w Czechach. Powód przedstawił prywatną opinię podważającą rzetelność podanych wartości, wnioskował też o powołanie biegłego - Instytutu Naukowo - Badawczego, który miał zweryfikować zawarte tam dane. Wniosek powoda został  przez sąd I instancji oddalony, nie wiadomo jednak z jakich przyczyn. Powód popełnił jednak zasadniczy błąd procesowy, który wydaje się, że wpłynął znacząco na oddalenie apelacji, nie zgłosił bowiem zastrzeżenia do protokołu rozprawy, przez co pozbawił się możliwości powołania zarzutu apelacyjnego w tym zakresie. Wyrok SA w Gdańsku - I ACa 782/13.

No comments:

Post a Comment